Època 4_41

Articles

Descarrega't aquí les versions en PDF del articles de la revista

Alimara. Juny 1998

NÚMERO 41

 

Presentació

Menors

Les transferències als consells insulars en matèria de protecció de menors.
Josep Ll. Oliver Torrelló

Resum del projecte de mediació per a l'adopció de menors de la República Russa.
Manuel Alcarreta

Llars del menor. Context actual i tendències de futur.
Antònia Cerdà Martorell
Margarita Mercant Morell
Josep Ll. Oliver Torelló
Maria V. Secall de Fermentino

Fundació les Minyones: Seguint el discurs de la realitat.
Aina Ferrà i Fluxà

Un model d'intervenció social en la UDSE-Nazaret: La restructuració del sistema cognitivo-normatiu dels menors.
Bàrbara Rosselló
Andrés Barceló

El treball comunitari dels educadors del correr GR.E.C.
Araceli Muñoz Ruiz
Antoni Jaume Castelló
Carmen Rubio Batanás

Coordinació tècnica dels educadors de carrer.
Antoni Jaume Castelló

Les noves formes de família a Mallorca. (1ª part)
Lluís Ballester Brage

Comunicació

Amb el llenguatge escorat.
Miquel Caldentey Bisbal

El llenguatge en l'atenció social. El reconeixement del femení i la seva representació en el llenguatge.
M. Montserrat Montagut i Canela

Exclusió Social

Situació de necessitats i inseribilitat dels perceptors de la renda mínima d'inserció. Juliol-Desembre 1997.
Carme Nadal Casanovas

Els programes amb càrrec a la renda mínima d'inserció (RMI): Reflexions per al debat.
Miquel Àngel Oliver Perelló

Programes d'intervenció en el servei d'acolliment i promoció sociolaboral.
Pilar Muñoz Segura

Gent Gran

Aproximació a la situació actual dels centres de dia per a la gent gran a Catalunya.
Esteve Llitrà i Virgili

Annex.

Algunes aportacions de l'antropologia aplicada a la intervenció en el camp de la vellesa.
Tòfol Sastre Ramis

Documents Tècnics

Convenció feta a la Haia dia 29 de maig de 1993 relativa a la protecció d'infants i a la cooperació en matèria d'adopció internacional.

Adopció de menors a l'estat espanyol.

Informació sobre acolliments familiar.

Una família acollidora. ¿Vol col·laborar amb una altra família en l'atenció d'una infart?
Direcció General de Protecció Jurídica del Menor