Presentació

Presentació

La revista ALIMARA, de temàtica relacionada amb els serveis socials, en la nova etapa digital, la Col·lecció IMAS (Innovació i Metodologia en Afers Socials) pretén ser una publicació de caràcter monogràfica per difondre experiències, resultats d’investigacions, programes, projectes, etc., desenvolupats per professionals i personal tècnic de l’IMAS en els diferents àmbits d’intervenció. També es fa extensiva a la resta de professionals de les entitats que, si bé no formen part del personal de l’IMAS, sí que hi col·laboren estretament, ja sigui mitjançant la tasca que duen a terme a través de la concertació, la subvenció o la contractació de serveis.

Aquesta revista, que gestiona el Servei de Planificació i Documentació de l’IMAS, esdevé un projecte que es basa en la idea que la intervenció social és multidimensional i hi conflueix el coneixement procedent de múltiples disciplines: treball social, psicologia, ciències de l’educació, educació social, ciències polítiques, sociologia, antropologia, medicina i rehabilitació, etc.

La revista està pensada per recollir articles de reflexió teòrica i de recerca (bàsica o aplicada) provinents d’investigacions científiques individuals o col·lectives. Així mateix, està oberta a la publicació de comunicacions, ponències o resums de tesis doctorals que facin aportacions a l’àmbit de la intervenció social i comunitària.

Aquests treballs es poden publicar en català, espanyol i anglès. La finalitat és extreure el potencial del personal que, dia a dia, treballa per millorar la praxi en l’atenció social, amb propostes concretes d’intervenció, amb l’aplicació de diferents mètodes d’anàlisi, de seguiment i tota una diversitat d’alternatives per satisfer les demandes i necessitats socials de la ciutadania.

Aquesta Col·lecció IMAS ressorgeix amb un interès científic i tècnic, però alhora divulgador de la concreció de les polítiques socials inclusives que s’apliquen. La pretensió és que el personal que treballa en la complexitat d’aquest àmbit multidisciplinari pugui aportar idees i reflexions serioses, i enriquir-les amb les seves experiències i bones pràctiques que es vagin desenvolupant.

Com a particularitat d’aquesta etapa nova de la revista ALIMARA, cal destacar no només la constatació de l’enfocament globalitzador en l’àmbit dels serveis socials, sinó també el rigor qualitatiu i metodològic que tot procés d’investigació exigeix, i que tota experiència o projecte d’intervenció pugui ser difós com a innovador o com a producte de l’anomenat saber fer (know how). Per aquest motiu, la Col·lecció IMAS un equip de direcció de la publicació i també compta amb la col·laboració de l’Àrea de Treball Social i Serveis Socials (adscrita al Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB), que té com a finalitat:

  • Assegurar la transferència del coneixement. Ser un canal de difusió on es puguin donar a conèixer els projectes desenvolupats, les metodologies emprades de forma sistemàtica, les propostes innovadores i que, a hores d’ara, o no són accessibles, o únicament ho són de manera molt reduïda i sense capacitat de generar un impacte en l’àmbit on es desplega.
  • Dotar les publicacions d’un rigor metodològic i d’un nivell de qualitat òptim per a la difusió.
  • Aconseguir ser un referent significatiu i un canal de difusió en l’àmbit de la intervenció social, entesa des d’una perspectiva global i interdisciplinària.
  • Establir un espai cientificotècnic en el qual professionals, tant de l’àmbit dels serveis socials com d’altres àmbits afins, puguin reflectir els coneixements, l’experiència professional i les bones pràctiques respecte de les polítiques inclusives i de promoció de la qualitat de vida per a la ciutadania.
  • Ser un mitjà de difusió que, a través dels articles, promogui els drets de persones i dels col·lectius més vulnerables i fomenti la reflexió, la tolerància, la igualtat i l’autodeterminació de la persona.

REVISTA ALIMARA
(Col·lecció IMAS)

Innovació i Metodologia en Afers Socials

Consell de direcció:

Sofia Alonso Bigler, presidenta de l’IMAS
Jaume Tortella Cànaves, vicepresident de l’IMAS
Magdalena Gelabert Horrach, vicepresidenta de l’IMAS

Secretaria de redacció:

Servei de Planificació i Documentació de l’IMAS
Equip de Premsa de l’IMAS

Consell de redacció:

Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS):
Servei de Planificació i Documentació de l’Àrea de Gerència
Serveis de la Direcció Insular d’Atenció Comunitària i Projectes Estratègics

Serveis de la Direcció Insular d’Atenció a Persones amb Discapacitat i Innovació Social
Serveis de la Direcció Insular d’Atenció Sociosanitària
Serveis de la Direcció Insular d'Infància i Família
Serveis de la Direcció Insular d’Inclusió Social

Serveis de la Direcció Insular de Suport Territorial

En col·laboració:

Universitat de les Illes Balears (UIB)
Àrea de Treball Social (Departament de Filosofia i Treball Social)