Normes bàsiques de publicació

Normes bàsiques de publicació de la revista Alimara

Logo ALIMARA

La finalitat de la revista ALIMARA amb la Col·lecció «IMAS» (Innovació i Metodologia en Afers Socials) és publicar els articles agrupats en funció de la temàtica de l’àmbit dels serveis socials. Articles que aportin elements per analitzar i comprendre la realitat social, que proporcionin coneixements nous relacionats amb la pràctica o intervenció diària per a professionals, personal investigador, així com per al personal tècnic de les entitats prestadores de serveis, etc. En resum, articles que estiguin dedicats a dissenyar polítiques innovadores i inclusives (sociocomunitàries, laborals, sociosanitàries, etc.), a millorar la gestió, l’atenció i les condicions de vida dels col·lectius més vulnerables (gent gran, persones amb discapacitat, salut mental, infància i joventut, persones amb problemes de drogodependència, persones amb risc d’exclusió social....) i altres propostes d’anàlisi que tenguin una finalitat enriquidora de la praxi social, en general.

El caràcter i l’especificitat de la monografia en què es basa la Col·lecció «IMAS» permet aprofundir en la temàtica objecte de l’atenció i en la redacció dels articles, així com recórrer a la fonamentació teòrica o pràctica i conèixer amb més profunditat el bessó de la problemàtica social.

Les publicacions que els autors o autores proposin han de ser originals, inèdites i no han d’estar pendent de publicació de forma simultània a cap altra revista o mitjà de publicació semblant.

Els treballs que es presentin per publicar-se digitalment s’han d’emmarcar en un dels següents apartats:

a) Perspectives teòriques. Treballs originals de fonamentació teòrica que suposin un avanç de coneixement en l’àmbit de la comprensió i de l’anàlisi de la realitat social. Treballs en què cal replantejar la revisió conceptual del tema objecte d’estudi, tenir cura de la pertinència i claredat en el desenvolupament, així com en l’explicació o en la descripció de l’anàlisi crític de les conclusions.

b) Pràctica professional. Treballs originals des de l’experiència professional ja sigui de casos individuals, en grup o treball en xarxa, etc., com des de l’aplicació de projectes i de programes que suposin una aportació tècnica amb resultats d’eficàcia i de qualitat en la intervenció. Es valora l’oportunitat i la rellevància del problema plantejat, la claredat dels objectius, així com la coherència en el desenvolupament i en les conclusions aportades.

Altres aspectes que convé tenir presents quant a les normes d’edició:

 • Preferentment, els articles es publiquen en català.
 • Els treballs o articles presentats han de ser originals, inèdits i no han d’estar revisats de manera simultània per cap altra revista o publicació.
 • Els originals s’han de remetre al Servei de Planificació i Documentació de l’IMAS, amb el format següent:

El text en font tipogràfica Verdana, mida 12, amb un interlineat senzill i en format de DIN A4, amb les pàgines numerades en l’angle inferior dret. Quant a l’extensió, llevat de casos excepcionals, els articles no poden excedir les vint pàgines i s’hi admeten figures, esquemes i taules sempre que no suposin una alteració en la coherència de l’article i estiguin perfectament descrites.

 • La redacció ha de tenir en compte les recomanacions de la Guia del llenguatge no sexista del Consell de Mallorca.
 • En la primera pàgina s’hi ha d’indicar: títol de l’article, nom i llinatges de la persona o persones autores, els càrrecs tècnics o de responsabilitat, el nom complet del centre o de l’entitat de referència.
 • S’hi ha d’incloure un resum en català. A més, s’ha d’acompanyar d’una llista de descriptors o paraules clau que, segons l’autor o autora, descriuen el treball. S’accepta fins a un màxim de sis paraules clau.
 • Les referències bibliogràfiques i les citacions de llibres i d’articles de revistes s’han de regir per les normes internacionals de l’APA (2010), i s’han d’ordenar alfabèticament.
 • Els terminis per remetre els articles s’especificaran particularment a cada autor o autora.
 • Un cop rebut l’article, el Servei de Planificació en notifica la recepció per correu electrònic. L’equip de redacció de la revista ALIMARA, Col·lecció «IMAS» revisa l’article i la pertinència per ser publicat (al marge que sigui necessari fer-hi correccions per millorar-ne la redacció).
 • El servei de planificació comunica als autors i autores dels articles si s’accepten o no els treballs per publicar-los.
 • La publicació dels articles suposa l’acceptació de les normes de la revista Alimara quant a accessibilitat i permís d’ús de l’obra impresa. Reconeixement – NoComercial - SenseObraDerivada [CC BY-NC-ND]. La llicència permet que altres puguin descarregar-se les obres i compartir-les amb altres persones sempre que se’n reconegui l’autoria, però no es permet modificar-les, ni emprar-les amb fins comercials.