Època 4_47

Articles

Descarrega't aquí les versions en PDF del articles de la revista

Alimara. Juny 2001

NÚMERO 47

 

Presentació

Protecció a la infància avui

Noves perspectives en la protecció del menor a Mallorca.
Maria Victòria Secall de Fermentino

Cap a una política integral per a la infància.
Manuel Gordo Sevilla

Famílies i serveis multiproblemàtics. L'ecosistema del maltractament infantil.
Carles Panadès Nigorra

Els menors víctimes de maltractaments.
Julià Baltasar
Antònia Duran

Canvis sociofamiliars i impacte en les necessitats dels menors.
Antònia Duran
Toni Garijo
Coral Mínguez

Intervenció

El paradigma ecosistèmic, un model context de vinculació de vinculació en el treball amb la infància i la família.
Serafín Carballo García

Contra el símptoma.
Miquel Caldentey Bisbal

Intervenció psicomotriu al Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família.
Antonio Gomila Perelló

Intervenció socioeducativa a domicili.
Francisco Torres
Joan Ferrer
Noelia Triay
Sandrine Perie
Gori Estarellas

Acolliment residencial

L'ordenació dels programes d'acolliment residencial. Elements per a la seva redefinició.
Josep Lluís Oliver Torelló

La praxis de la quotidianitat. (Apunts per a l'acolliment institucional)
Antònia Cerdà Martorell
Bernardí Seguí Vaquer

Els centres d'acollida i diagnòstic.
Rosa Mir
Teresa Suárez

"Un pont cap a la vida adulta".
Laura Bosch Torres

Acolliment familiar

La meva família, la teva família, les nostres famílies: Les bases biològiques, psicològiques i socials de l'acolliment familiar.
Jorge Barudy

Un projecte per als acolliments familiars a Mallorca.
Pere Ollers

Adopcions

L'adopció, una qüestió de tres.
Joan Escandell Lladó

Condicions idònies per a la integració familiar de l'infant adoptat.
Beatriz Salzberg