Època 4_40

Articles

Descarrega't aquí les versions en PDF del articles de la revista

Alimara. Desembre 1997

NÚMERO 40

 

Presentació

Serveis Socials - Atenció Primària

Document d'avaluació de l'Aplicació del Pla Concertat de Prestacions Socials Bàsiques de Mallorca.
Andreu Horrach i Pere Mascaró

Política Social

Modernització de les organitzacions públiques de servei socials de la Comunitat Autònoma.
Lluís Ballester

Exclusió Social

Iniciativa "URBAN". Proposta d'intervenció de la zona "Temple" de Palma.
Resum de Jaume Payeras Vives

Toxicomanies

Deu anys de realitats: de la drogodependència a l'autonomia personal.
Bartomeu Català

Delinqüència

Serveis d'Atenció als Jutjats. Resum de la memòria del Servei en el seu 10é aniversari.
Manuel Alcarreta i Gerardo de la Vega

Salut Mental

III Jornades Autonòmiques de Salut Mental a Balears.
Associació Balear de Salut Mental

Salut Mental a Balears.
Rafel de la Rosa

L'oblidat espai sociosanitari.
Marian Feliu

A les escoltes del patiment psíquic de l'infant. La importància de l'atenció precoç i assistència primària.
Elena Gayán i Margarita Mulet

Maltractaments

VIè Congrés Europeu sobre Infància Maltractada. Barcelona, 19-22 d'octubre de 1997.

Les violències al voltant de la violència infantil.
Serafí Carballo

Marginació

Vers l'autodeterminació del Moviment Marginal.
Jaume Santandreu

Immigració

Una aproximació social als col·lectius immigrants de l'Illa de Mallorca.
José Luis Frau

Agricultura: Via d'entrada d'immigració. Règim Especial Agrari de la Seguretat Social (REA).
Santiago Ramis

Inserció Sociolaboral - Salari Social

Entrevista als Treballadors Socials de la Part Forana de Mallorca.

Documents tècnics

Una major regulació dels Servei d'ajuda a Domicili.

Model de Reglament del Servei d'Ajuda a Domicili.

Model d'Ordenança reguladora de Preus per a la Prestació d'Ajuda a Domicili.