Servei Marratxí Social

Paraules clau: Marratxí Social, educació social, atenció comunitària, serveis socials, Estudi6.

Resum

Aquest article vol donar a conèixer les iniciatives que han donat lloc a projectes que s’han posat en marxa a través del servei «Marratxí Social», de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Marratxí i gestionat per Estudi6. Els projectes estan dividits en dos programes: el Programa d’Educació Social i el Programa d’Atenció Comunitària.

 

Mar Godoy Genovart
Toni Arbós Purxet
Joana Maria Perelló Cifre
Óscar Honrado
López-Menchero
Joan Puigserver Ferrà
Raquel Tapias Pérez
Maria del Mar Godoy Genovart
Maria Fiol Ruiz

Equip del Servei Marratxí Social
Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Marratxí i Estudi6

 

1. Introducció

El servei Marratxí Social neix de la necessitat dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics de donar resposta a les demandes socials dels habitants del municipi de Marratxí, partint dels principis rectors de l’actuació dels Serveis Socials que apareixien en l’article 4 de la Llei 4/2009, d’11 de juny de serveis socials de les Illes Balears: responsabilitat pública; universalitat i igualtat; equitat territorial; descentralització i desconcentració; planificació, coordinació, prevenció, globalitat, normalització i integració; avaluació dels processos i els resultats; solidaritat, participació, qualitat, intervenció comunitària, atenció personalitzada, foment de l’autonomia personal i respecte pels drets de la persona (BOIB núm. 89, de 18 de juny de 2009).

Aquests principis són presents en el servei de Marratxí Social per mitjà de dos eixos principals: el Programa d’Educació Social i el Programa d’Atenció Comunitària.

Per poder desenvolupar aquests dos programes, el servei Marratxí Social compta amb cinc professionals d’educació social, dos de treball social i un tècnic en ciències socials que treballen de manera coordinada i en xarxa amb els recursos municipals.

2. Zonificació dels nuclis de Marratxí

El municipi de Marratxí té una organització territorial descentralitzada i disseminada. Es divideix en diferents nuclis poblacionals, entre els quals es poden destacar com a principals el Pont d’Inca, els Garrovers, sa Cabana, Cas Capità, ses Cases Noves, es Pla de na Tesa, sa Cabaneta, Pòrtol i es Figueral.

El fet que els 37.193 habitants (IBESTAT, 2019) estiguin tan disseminats fa necessària la zonificació dels serveis socials, per assegurar-ne la descentralització i oferir una atenció de proximitat territorial a la població.

Com es pot veure en la figura 1, el municipi està dividit en 5 zones que inclouen els diferents nuclis:

Zonificació dels Serveis Socials de Marratxí. Font: Coordinació Serveis Socials Municipals (2019)

Figura 1: Zonificació dels Serveis Socials de Marratxí. Font: Coordinació Serveis Socials Municipals (2019)

  • Zona 1: Pla de na Tesa, Cas Capità, Sant Llàtzer, sa Vinya de Son Llebre i Son Ametller.
  • Zona 2: el Pinaret, Cas Bol, Pont d’Inca Nou, sa Cabana, sa Nova Cabana, Son Macià, Can Carbonell, Cas Miot, ses Cases Noves, Pont d’Inca Parc, Can Buc, Sant Josep, Can Contri, sa Tanca de Can Buc, Can Sionet, Can Garrigam, Cas Teixidor, Son Frau, Camí de sa Fita, Pla de Son Nebot i Cas Metge.
  • Zona 3: Cas Metge, Cas Metge Jove, es Garrovers, ses Llegítimes, Son Bieló, Son Daviu, sa Planera, ses Trempes, Cas Capallers, es Rafal Negre.
  • Zona 4: Son Ramonell, Can Farineta, sa Vinya de Son Verí, es Camp d’Inca, Son Mulet, es Caülls, es Mirall i es Figueral.
  • Zona 5: Pòrtol, Pòrtol Nou, sa Cabaneta, Marratxinet, Sant Marçal, sa Cabaneta, Cabaneta Parc, Can Domingo, Son Caulelles.

L’actuació dels serveis socials municipals, amb relació al treball individual i familiar, es divideix en tres equips. Cada equip està compost per professionals de l’educació social i de treball social. A més, es compta amb els serveis d’una psicòloga per a tot el municipi de Marratxí. Les zones estan dividides en funció de la quantitat de població i de les necessitats socials detectades. El personal d’educació social es distribueix de la manera següent:

  • Zona 2- dos professionals.
  • Zona 5- un/a professional.
  • Zona 1 i 4- comparteixen un/a professional.

3. Destinataris

Per parlar de la població diana de Marratxí Social cal diferenciar entre els dos programes que conformen el servei: el programa comunitari i el programa d’educació social.

3.1. Programa comunitari

Els projectes que integren aquest programa són de caràcter preventiu i donen resposta a tots els perfils de la població, ja sigui en l'àmbit preventiu universal, selectiu o indicat. Cada un dels projectes posa èmfasi en un sector de la població o en una necessitat social determinada.

3.2. Programa d’educació social

El programa d’educació social fa intervenció individual, familiar i grupal amb infants, joves i les seves famílies.

Els casos sobre els quals s’actua arriben a través dels centres educatius, de la policia, del servei de menors i famílies de l’IMAS, per petició d’una treballadora social o de la psicòloga, perquè s’ha detectat una situació de risc des del programa comunitari, per demanda d’un/a jove o familiar i per demanda de la directora de l’àrea de serveis socials.

A continuació, presentam (gràfic 1) el nombre de famílies ateses durant l’any 2019 per les educadores socials dividit per zones d’atenció.

Gràfic 1.Famílies ateses per l’equip d’educació socials segons zones d’atenció (any 2019). Font: Marratxí Social

Gràfic 1.Famílies ateses per l’equip d’educació socials segons zones d’atenció (any 2019). Font: Marratxí Social

4. Equip d’intervenció

A continuació, vegeu l’organigrama de l’equip de Marratxí Social (gràfic 2) que treballa en coordinació amb l’equip municipal de serveis socials del municipi de Marratxí.

Figura 2. Organització de l’equip de Marratxí Social. Font: Marratxí Social

Figura 2. Organització de l’equip de Marratxí Social. Font: Marratxí Social

5. Metodologia

La metodologia d’intervenció del servei es basa en el desenvolupament d’actuacions en els diferents nivells d’intervenció social: individual/familiar, grupal i comunitari. A més d’actuacions de coordinació amb els serveis municipals i supramunicipals, així com amb les entitats ciutadanes en els tres nivells d’intervenció.

6. Programes

Els programes de Marratxí Social es componen d’una sèrie de projectes que es varen dissenyar quan el servei es posà en marxa. No obstant això, atès que les necessitats socials de la població són canviants i dinàmiques, durant el desenvolupament del servei al territori els projectes s’han adaptat a aquesta realitat. Aleshores, també s’han dissenyat i implantat nous projectes i iniciatives per donar resposta a les necessitats detectades.

6.1. Programa d’educació social

L’equip d’educació social és un servei que complementa les actuacions portades a terme per la unitat de treball social (UTS) i els punts d’atenció social, ja que permet oferir als menors i a les seves famílies una atenció social integral mitjançant estratègies socioeducatives per a l’adquisició d’habilitats socials, i competències personals per assolir una major autonomia i integració social.

Així mateix, cal destacar les necessitats i/o problemàtiques principals que s’aborden des del programa:

Gràfic 2. Necessitat i/o problemàtica principal d'atenció. Font: Marratxí Social

Gràfic 2. Necessitat i/o problemàtica principal d'atenció. Font: Marratxí Social

Els projectes inicials, dissenyats quan es va posar en marxa el servei en aquest programa, són:

Taula 1. Projectes d'educació social. Font: Marratxí Social

1

Intervenció socioeducativa amb infants i joves en risc.

2

Atenció a les famílies en el seu domicili per superar les dificultats de la vida familiar.

3

Acció educativa en els espais públics: carrers, places, parcs, centres educatius, per prevenir situacions de risc.

En aquests projectes marc, s’han portat a terme diferents accions i intervencions individuals-familiars i de grup, sempre des d’una perspectiva d’integració comunitària, i amb un treball en xarxa continu amb els recursos i serveis disponibles al voltant.

6.1.1. Intervenció socioeducativa amb infants i joves en risc

El Projecte d’Intervenció Socioeducativa amb Infants i Joves en Risc proporciona suport socioeducatiu als infants i joves que presentin problemes socials (absentisme, fracàs escolar, situació de risc i/o exclusió social, etc.). Per altra banda, també dona suport a les famílies amb mancances en l’àmbit de les habilitats personals, socials o educatives que generen o poden generar una situació de risc per als infants o adolescents, que podria arribar a dificultar la seva permanència en la llar familiar.

6.1.2. Atenció a les famílies en el seu domicili per superar les dificultats de la vida familiar

Aquest projecte cerca millorar les habilitats i competències personals i familiars per possibilitar que pares, mares i altres persones cuidadores exerceixin les seves funcions parentals i es preservi la convivència familiar. Es fa mitjançant l’acompanyament, l’accés als drets socials, l’orientació i la informació, però també posant-los en relació amb els recursos que hi ha i amb les persones o institucions útils per resoldre els seus problemes.

6.1.3. Acció educativa en els espais públics: carrers, places, parcs, centres educatius, per prevenir situacions de risc

El projecte es basa a donar presència a la figura de l’educador o educadora social en entorns socials i de relació del municipi. Aquesta figura professional ha d’estar present als espais d’oci i consum dels infants i joves. Aquest projecte està lligat directament amb el Programa d’Intervenció Comunitària i, especialment, amb la figura i funcions de l’educador social comunitari que és clau en la connexió entre els dos programes.

6.1.4. Projecte ESIES: educació social als centres educatius

Aquest programa té com a finalitat crear un servei de prevenció, dirigit a l’alumnat d’educació secundària, per tal d’eliminar o reduir la conflictivitat que hi ha en aquests espais educatius. Per això, es plantegen diverses intervencions educatives per part dels educadors, sota demanda dels equips directius d’aquests centres, utilitzant sempre una metodologia col·laborativa, interdisciplinària i de treball en xarxa.

En termes generals, aquestes accions educatives podrien dividir-se en funció del nombre de persones que la reben (grupals i individuals) i en funció de la temàtica (dirigides a la prevenció, la intervenció i la resolució de conflictes).

6.1.5. Comissions escolars: coordinació i treball en xarxa amb els centres educatius

Aquest projecte es basa principalment a facilitar la coordinació entre els centres escolars del municipi i l’àrea de Serveis Socials, mitjançant l’assistència de l’educador/a social a reunions periòdiques amb l’equip educatiu de les institucions per afavorir les sinergies col·laboratives i el treball en xarxa.

6.1.6. Futbol-in

Projecte de caràcter esportiu que es fa durant els mesos d’hivern. A través del futbol, es treballen les habilitats socials i l’educació amb valors, amb joves d’edats compreses entre els 12 i 20 anys. Per aquesta activitat s’aprofita un espai públic municipal, el camp de futbol des Figueral. Aquesta activitat no només ha consistit a jugar a futbol setmanalment, sinó que ha estat complementada amb sortides a diferents esdeveniments esportius i s’han organitzat tornejos amb joves de fora de Marratxí.

Cal dir que aquest projecte també s’emmarca en el programa d’atenció comunitària, concretament al projecte de «Prevenció del consum de drogues i alcohol» que es descriu al programa d’acció comunitària més endavant.

6.1.7. Altres projectes desenvolupats

ALTER/PISE

El programa ALTER és un programa d’escolarització compartida que gestionam els educadors socials del municipi, que es fa des del 2005, amb conveni amb la Direcció General de Menors i Família. D’altra banda, el programa PISE és un programa també d’escolaritat compartida, gestionat per la Conselleria d’Educació en col·laboració amb l’àrea municipal de Serveis Socials. Aquest programa és una alternativa que cerca reduir l’absentisme i el risc d’abandonament donant una alternativa a la gent jove que té dificultats per desenvolupar el currículum educatiu ordinari per afavorir-ne la inserció al centre escolar.

Suport socioeducatiu

Per promoure la inclusió social i l’èxit escolar, des dels Serveis Socials es proporciona a les famílies amb fills i filles en edat escolar un espai de reforç educatiu, on reben una atenció individualitzada. S’hi donen eines per millorar el rendiment escolar i s’hi creen hàbits d’estudi per a poder prevenir el fracàs escolar. Així mateix, aquest projecte també cerca implicar les famílies en el procés educatiu dels menors des de la perspectiva preventiva del fracàs escolar. Aquests grups s’ofereixen a les diferents zones del municipi, d’acord al principi de descentralització i de proximitat a la ciutadania.

Climbling

Aquest projecte està dirigit al grup d’adolescents que cursen 6è de primària i 1r d’ESO, residents al municipi de Marratxí, que presenten dificultats de caràcter socioeducatiu i/o casos on el pas a l’educació secundària és viscut com un moment crític pels adolescents, la família i/o els serveis implicats. L’objectiu principal del projecte és treballar les necessitats i les dificultats expressades respecte al pas a la secundària i/o prevenir situacions de risc (habilitats socials, resolució de conflictes, etc.) mitjançant sessions d’intervenció grupal. Se cerca potenciar les habilitats socioeducatives necessàries per facilitar l’adaptació a la secundària, donar a conèixer hàbits i tècniques d’estudi, i millorar la capacitat de relació entre iguals.

Puenting

Aquest projecte sorgeix amb l’objectiu d’oferir una atenció socioeducativa durant l’estiu, per fer que el jovent vinculat amb l’equip d’educació social, al llarg de l’any, hi mantingui aquesta vinculació. Aleshores, es tracta d’un projecte que cerca donar continuïtat al projecte Climbling per a oferir un espai de capacitació socioeducativa que faciliti el pas de primària a secundària.

6.2. Programa comunitari

Per complir l’article 6 del Decret 48/2011, de 13 de maig, pel qual es regulen els principis generals i les directrius de coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics (SSCB), Marratxí Social ha dissenyat, desenvolupat i executat una pla un pla d’intervenció comunitària per a la seva zona bàsica.

Els projectes que s’han posat marxa en aquest programa comunitari són els següents:

Taula 2. Projectes comunitaris. Font: Marratxí Social

1

Elaboració d’un inventari de recursos socials del municipi

2

Projecte de prevenció del consum de drogues i alcohol

3

Projecte de promoció de l’associacionisme de caràcter social i donar suport als col·lectius i associacions que ja hi ha, tot impulsant canals de relació i espais de participació entre la corporació municipal i la ciutadania: creació taula d’entitats.

4

Projecte d’intervenció sociocomunitària en nuclis vulnerables de Marratxí: sa Cabana i es Garrovers.

5

Projecte de desenvolupament el Pla d’igualtat d’oportunitats

6

Projecte d’intervenció social amb el col·lectiu okupa

7

Projecte de difusió de les subvencions anuals municipals per a entitats socials

8

Horts urbans ecològics

9

Projecte d’animació sociocultural als centres de dia municipals

Aquests primers projectes plantejats es desenvolupen d’acord a una priorització temporal des que es posaren en marxa l’any 2018. No obstant això, cal dir que han estat subjectes a diferents adaptacions i/o reconversions en coherència a l’evolució i les necessitats canviants detectades.

6.2.1. Elaboració d’un inventari de recursos socials del municipi

A Marratxí, a més dels serveis de l’Ajuntament, conflueixen diverses institucions, entitats i associacions que promouen serveis i recursos que incideixen sobre la situació social de la ciutadania. Amb tots aquests elements, es conforma una xarxa de serveis que, tot i tenir un cert grau de complexitat, és capaç de donar resposta a la complexitat que poden tenir les situacions que atenen. Aquest inventari recull els recursos disponibles a Marratxí que pretenen ser una eina per facilitar que tant la ciutadania com els i les professionals coneguin l’oferta que poden trobar, de manera que se’ls doni el millor ús possible. Aquest inventari es pot consultar a la web de l’Ajuntament.

6.2.2. Projecte de prevenció del consum de drogues i alcohol

La problemàtica de les drogodependències i de les addiccions és una de les qüestions sociosanitàries de major importància en la societat actual. Per donar una resposta adequada a aquest repte, el Govern de les Illes Balears va aprovar la Llei de drogodependències i altres addiccions de les Illes Balears (Llei 4/2005).

D’aquesta norma, en sorgeix el Pla d’Actuació en Drogodependències i Addiccions de les Illes Balears 2007-2011, que harmonitza i integra en una única acció global tota la labor que han de fer en els pròxims anys les administracions públiques, les entitats o les associacions públiques i privades de la nostra comunitat autònoma que treballen directament o indirectament en l’àmbit de les drogodependències i addiccions. Així que, agafam el Pla com a marc per dissenyar el Projecte de prevenció del consum de drogues i alcohol a Marratxí. A les Illes Balears, la Llei 4/2005, de 29 d’abril, per a la prevenció de les drogodependències és considerada l’eix i l’objectiu principal de les actuacions que s’han de dur a terme.

En el marc d’aquest projecte es desenvolupen diferents accions les quals enumeram a continuació:

Fase diagnòstica del Pla Municipal de Drogodependències i Addiccions i formació en dispensació responsable de begudes alcohòliques.

S’ha prioritzat estudiar, fonamentar i conèixer la realitat del municipi sobre el consum de drogues i altres addiccions, així com promoure i executar les activitats que preveu l’ordenança sobre venda i consum de begudes alcohòliques. Actualment, ha finalitzat la fase diagnòstica i es treballa en el disseny definitiu del pla amb l’objectiu d’acabar-lo i que passi a aprovació al plenari municipal. Els indicadors quantitatius es basen en les enquestes d’estudis i edats seguint les indicacions de l’IMAS i el PADIB. Cal destacar la col·laboració i assessorament que rebem del Pla d’addiccions i drogodependències de les Illes Balears (PADIB) així com del servei de suport comunitari de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Amb el servei de suport comunitari de l’IMAS, s’han fet els cursos de dispensació responsable de begudes alcohòliques que preveu l’ordenança municipal. Aquest curs té una part en línia i una de presencial a la seu de l’IMAS. Des del projecte es lidera una campanya potent de sensibilització amb cartells informatius pel municipi, a la pàgina web i en la convocatòria de tots els/les professionals de la venda ambulant que participen en les festes del municipi. Per altra banda, des del projecte s’ha aconseguit incloure aquesta formació com a requisit indispensable en les sol·licituds per tenir paradetes a les festes municipals.

Oci alternatiu: Txifest

Una de les activitats comunitàries, en l'àmbit de l’oci preventiu, són les festes d’oci alternatiu dirigides a la joventut de Marratxí nomenades Txifest. Aquestes festes s’organitzen amb la col·laboració del personal dinamitzador de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament. El Txifest sorgeix com iniciativa des de la taula de prevenció de drogues i altres addiccions per promocionar l’oci saludable entre la joventut del municipi.

Jornades familiars

Les jornades familiars s’organitzen a partir de la taula de prevenció de drogues i altres addiccions i es tracta de diferents xerrades de professionals especialitzats en la matèria dirigides a famílies, professionals i, en definitiva, a qualsevol persona interessada. Les temàtiques han estat diverses, però sempre contextualitzades dins del projecte (addiccions a les noves tecnologies, tècniques de resistència pacífica, prevenció del consum d’alcohol i altres drogues, etc.) i sorgides de les necessitats detectades en la població que atenem.

Paradeta sense fum

Paradeta d’informació i sensibilització per al Dia Internacional Sense Tabac en els centres educatius amb la col·laboració dels centres de salut del territori amb activitats d’informació, sensibilització i prevenció de consum de tabac.

Vídeo de sensibilització respecte al consum de drogues

Gràcies a la col·laboració i participació de diversos professionals de Marratxí Social i altres agents socials comunitaris, es crea un vídeo de sensibilització i prevenció del consum de drogues que es projecta en les accions comunitàries que es consideren adients.

6.2.3. Projecte de creació Taula d’entitats

Aquest projecte vol crear una plataforma plural d’entitats, associacions i serveis territorials al municipi de Marratxí, amb la finalitat d’unificar esforços, recursos, intervencions i iniciatives socials, amb la creació de circuits de col·laboració, d’intercanvi d’experiències, per aprofitament més bé els recursos disponibles i el treball en xarxa (independentment de qui desenvolupa aquestes iniciatives socials: la corporació municipal, iniciatives privades o ciutadanes). Es tracta, per tant, de potenciar la cohesió social i la promoció d’una visió conjunta de territori, fomentant l’associacionisme, impulsant canals de relació i de participació, per millorar el conjunt de serveis que es presten al municipi.

Durant l’any 2020 es continua incidint en la creació d’una consciència col·lectiva a Marratxí, comptant amb el suport de l’Ajuntament i plantejant iniciatives comunitàries, de reunió i participació social com ara fòrums, enquestes, assemblees, propostes, etc., que en reforcin el teixit associatiu.

6.2.4. Projecte d’intervenció sociocomunitària en nuclis vulnerables de Marratxí: Sa Cabana i es Garrovers

Al principi, es va plantejar la possibilitat de fer estudis diagnòstics d’aquestes dues zones de Marratxí, però, finalment, es va prioritzar el de la zona des Garrovers. En aquest sentit, es va fer un diagnòstic de la situació per promoure-hi accions comunitàries adaptades a la realitat. Actualment, aquest estudi està finalitzat, a l’espera de presentar-lo formalment.

L’objectiu principal és fomentar la convivència, el civisme, la comunicació i el diàleg entre els veïns, tant en l'àmbit interpersonal com comunitari, per millorar-ne la cohesió i el sentiment de pertinença al barri.

6.2.5. Projecte de desenvolupament del Pla d’igualtat d’oportunitats

Aquest projecte té la finalitat de dissenyar i implantar plans d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de Marratxí, fonamentat en el diagnòstic de la situació sobre la igualtat en el municipi, detectant aspectes que s’han d’abordar i millorar per a fer efectiu aquest principi.

Pla d'igualat del personal de l’Ajuntament

Els principals objectius de la implantació del Pla d’igualtat són, d’una banda, consolidar el benestar sociolaboral de les persones treballadores de l’Ajuntament i, per l’altra, promoure la igualtat en l’àmbit de l’ocupació pública. Aquest pla cerca ser un element normatiu que reforci i garanteixi la igualtat com un dret fonamental i reconegut com exemple de funcionament públic.

Aquest Pla s’ha elaborat des d’una perspectiva transversal, s’hi han integrat i hi han col·laborat les diferents àrees, el personal tècnic, així com l’equip de Govern i els representants sindicals d’UGT i CCOO de l’Ajuntament.

Es varen analitzar una sèrie d’àrees per obtenir informació sobre la situació laboral i les opinions personal en igualtat de gènere en el treball dels 274 treballadors i treballadores de l’Ajuntament.

La diagnosi es va fomentar en dues tècniques: anàlisi de dades i enquestes.

Amb la informació que s’ha pogut recollir i analitzar es varen proposar una sèrie de mesures transversals que hem dividit en diferents àrees: condicions laborals i retribucions; conciliació i corresponsabilitat; accés, ocupació, formació i promoció; comunicació i llenguatge no sexista; salut laboral.

Pla estratègic d’igualtat del municipi de Marratxí

L’Administració local té un gran protagonisme a l’hora de desenvolupar polítiques públiques de gènere, ja que el fet de ser l’administració més propera a la ciutadania la converteix en un actor clau per intervenir i implantar-les. Per això, l’Ajuntament de Marratxí té un compromís polític públic per garantir la igualtat d’oportunitats en el municipi.

Aquests compromisos per assolir un municipi igualitari suposen que en maig del 2019 es va impulsar, des de l’Àrea de Serveis Socials, una regidoria d’igualtat. A partir d’aquí, es va posar en marxa la redacció d’un pla estratègic d’igualtat municipal.

Un pla estratègic d’igualtat municipal és un recull de mesures, objectius i accions específiques necessàries per fer realitat el principi d’igualtat d’oportunitats en el municipi, eliminant els obstacles que encara puguin persistir i que dificultin la plena igualtat entre dones i homes en tots els àmbits de la vida municipal.

Tallers sensibilització als centres educatius

Per sensibilitzar i prevenir agressions masclistes entre el jovent, es varen organitzar una sèrie de tallers sobre competències emocionals i metodologia socioafectiva amb perspectiva de gènere. La intenció és donar continuïtat a aquests tallers, vista la bona acollida per part dels instituts del municipi.

Adhesió a campanyes de sensibilització

Marratxí s’adhereix a la campanya de sensibilització del 25-N, Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones, i al 8M el dia 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, que promou el Govern amb diferents activitats de caràcter reivindicatiu i de sensibilització contra la violència masclista.

Per avançar en el compromís municipal cap a la prevenció, detecció, rebuig i atenció de les agressions sexistes, i la participació de les dones a les festes, Marratxí, el maig del 2018, s’adhereix a la Campanya No i Punt, Marratxí de Festa Lliure d’Agressions Sexistes.

També ens sumam a la lluita pels drets i llibertats del col·lectiu LGTBI, Dia Internacional LGTBI (28 de juny), així com al compromís en el desenvolupament i reconeixement dels drets de les persones LGTBI i en contra de les discriminacions.

Distintiu per la Igualtat de Gènere SG City 50/50

El 9 d’octubre del 2019 es va obtenir el Distintiu per la Igualtat de Gènere. Aquest distintiu és una certificació d’àmbit internacional i suposa un procés de millora continua que permet implantar un sistema de gestió per reconèixer i certificar el compromís polític i estratègic del govern municipal a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes en la seva gestió i governança, a més de participar d’un avanç constant i progressiu cap a la igualtat.

El Distintiu per la Igualtat de Gènere ha estat elaborat per l’Associació Forgender Seal i s’ha dissenyat d’acord amb la normativa nacional i els mandats i tractats internacionals en relació amb els drets humans de les dones, el desenvolupament humà, les ciutats i el canvi climàtic (Agenda 2030 i Nova Agenda Urbana).

Taula Local de Coordinació i Prevenció contra la Violència Masclista de Marratxí

El febrer del 2019 es constitueix la taula local de coordinació i prevenció contra la violència masclista de Marratxí, a la qual assistiren autoritats i professionals de l’IBDona, el Consell d’Igualtat de Mallorca, partits polítics, centres de salut, centres escolars, Guàrdia Civil, policia local, espais joves, serveis socials i entitats del tercer sector del municipi.

De l’acord d’aquesta Taula va sorgir la creació de dues comissions: la comissió de prevenció i la comissió d’intervenció. A cadascuna d’elles participen diferents professionals del municipi per treballar conjuntament temes de prevenció, sensibilització i intervenció contra la violència masclista.

6.2.6. Projecte d’intervenció social amb el col·lectiu okupa

Aquest projecte s’ha readaptat amb l’evolució de la problemàtica d’habitatge en relació amb els bancs, els fons voltor i, per altra banda, la manca de protecció jurídica cap a les persones. S’intervé amb el col·lectiu «okupa» amb l’abordatge individual dels casos detectats i adaptant les nostres intervencions a les noves problemàtiques que han sorgit.

6.2.7. Projecte de difusió de les subvencions anuals municipals per a entitats socials

Aquest projecte es basa a donar informació i fer difusió de les convocatòries anuals de subvencions de l’Ajuntament a les diferents entitats i associacions del municipi. L’objectiu principal és fomentar, impulsar i incentivar, mitjançant les subvencions, l’organització i el desenvolupament d’activitats i programes en matèria de serveis que redundin en benefici de la ciutadania de Marratxí.

6.2.8. Horts urbans ecològics

Durant l’any 2019, els Serveis Socials de l’Ajuntament varen apostar per la creació d’un espai d’horts ecològics en la zona de sa Cabana, orientat a persones amb dificultats de caràcter socioeconòmic i/o d’inclusió social, i com a mitjà per a promoure la vida comunitària del municipi.

De moment, els resultats obtinguts han estat més que satisfactoris perquè s’ha aconseguit una important implicació i participació ciutadana. Avui dia, constitueix un clar exemple d’una iniciativa de caràcter social i comunitària efectiva.

6.2.9. Projecte d’animació sociocultural del centre de dia

Aquest projecte se centra a oferir un suport al personal i a les tècniques d’aquest centre de dia a fi d’intentar dinamitzar i realitzar diferents activitats comunitàries. La finalitat és poder apropar els nostres majors a altres sectors de la població i fer-los més partícips de la vida diària del municipi.

Referències bibliogràfiques

Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears. (BOIB núm. 89, de 18 de juny de 2009)

Llei 4/2005, de 29 d’abril, sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears. (BOIB núm. 071, de 10 de maig de 2005).

Pla d’Actuació en Drogodependències i Addiccions de les Illes Balears 2007-2011 (BOIB núm. 060, del 21 d’abril de 2007).