Presentació

Presentació

La revista ALIMARA, de temàtica a l’àmbit dels serveis socials, amb la seva nova etapa digital, la Col·lecció IMAS (Innovació i Metodologia en Afers Socials) pretén ser una publicació de caire monogràfica per difondre experiències, resultats d’investigacions, programes, projectes, etc., desenvolupats pels professionals i personal tècnic de l’IMAS en els diferents àmbits d’intervenció. També, es fa extensiva als demés professionals de les entitats que, si bé, no formen part del personal de l’IMAS, sí hi col·laboren estretament, ja sigui mitjançant la tasca que es du a terme amb la concertació, la subvenció o contractació de serveis de l’IMAS.

Aquesta revista, que és gestionada per l’IMAS des del servei de Planificació i Documentació, s’esdevé en un projecte que descansa en la idea que la intervenció social és multidimensional on es correlaciona el coneixement procedent de múltiples disciplines: treball social, pedagogia social i educativa, ciències polítiques, sociologia, antropologia, psicologia aplicada, medicina i rehabilitació, etc.

La revista està interessada en publicar articles de reflexió teòrica i de recerca (bàsica o aplicada) provinents d’investigacions científiques individuals o col·lectives. Es publicaran també comunicacions en congressos, recensions i comentari de llibres i resums de tesis doctorals que facin aportacions al coneixement en els àmbits de la intervenció social i comunitària.

Aquests treballs es poden publicar en català, espanyol i anglès. La finalitat és extreure el potencial del personal, que dia a dia, treballa per a millorar la seva praxis en l’atenció social, fent propostes concretes d’intervenció, aplicant diferents mètodes d’anàlisi, de seguiment i tota una diversitat d’alternatives per a satisfer les demandes i necessitats socials de les persones usuàries. En resum, ser un canal de difusió per les i els professionals, pel personal investigador, els equips de treball, on puguin donar a conèixer els projectes desenvolupats, les metodologies emprades de forma sistemàtica, les propostes  innovadores, i que, a hores d’ara, o no són accessibles o únicament ho són de manera molt reduïda sense capacitat de generar un impacte a l’àmbit on es desplega.

Aquesta Col·lecció IMAS (Innovació i Metodologia en Afers Socials) ressorgeix amb un interès científic i tècnic, però alhora divulgador de la concreció de les polítiques socials inclusives que es van aplicant. La pretensió és que els professionals que treballen en la complexitat d'aquest àmbit multidisciplinari puguin aportar les seves idees i reflexions serioses, enriquint-les amb les seves experiències i/o ‘bones pràctiques’ que es vagin desenvolupant.

Com a particularitat d’aquesta nova etapa de la revista ALIMARA cal destacar, no només la constatació de l'enfocament globalitzador a l’àmbit dels serveis socials, sinó també, el rigor qualitatiu i metodològic que tot procés d’investigació exigeix, i que tota experiència o projecte d’intervenció pugui ser difós ja sigui com a innovador o com a producte de l’anomenat ‘know how’. Per aquest motiu, la Col·lecció IMAS, d’Innovació i Metodologia en Afers Socials comptarà amb un equip de direcció de la publicació i, a més de la col·laboració de l’Àrea de Treball Social i Serveis Socials (adscrita al Departament de Filosofia i Treball Social), que tindran com a finalitat:

  • Assegurar la transferència del coneixement. Ser un canal de difusió pels professionals, investigadors, equips de treball, etc., on puguin donar a conèixer els projectes desenvolupats, les metodologies emprades de forma sistemàtica, les propostes innovadores, i que, a hores d’ara, o no són accessibles, o únicament ho són de manera molt reduirà sense capacitat de generar un impacte en l’àmbit on es desplega.
  • Dotar a les publicacions d’un rigor metodològic i un nivell de qualitat òptim per a la seva difusió.
  • Que la Col·lecció IMAS (Innovació i Metodologia en Afers Socials) sigui un referent significatiu i un canal de difusió a l’àmbit de la intervenció social, entesa des d’una perspectiva global i interdisciplinari.
  • Establir un espai cientificotècnic en el qual els i les professionals tant de l’àmbit dels serveis socials, o altres àmbits afins, puguin reflectir els seus coneixements, la seva experiència professional i les bones pràctiques respecte a les polítiques inclusives i de promoció de la qualitat de vida per a la ciutadania.
  • Ser un mitjà de difusió que a través dels seus articles promogui els drets de persones i dels col·lectius més vulnerables i fomenti la reflexió, la tolerància, la igualtat i l’autodeterminació de la persona.

REVISTA ALIMARA
(Col·lecció IMAS)

Innovació i Metodologia en Afers Socials

Consell de direcció:

Margalida Puigserver Servera, presidenta de l’IMAS
Javier de Juan Martín, vicepresident de l’IMAS
Caterina Mas Bennàsar, vicepresident de l’IMAS
Jaume Català Sansó, director gerent de l’IMAS

Secretaria de redacció:

Servei de Planificació i Documentació de l’IMAS
Equip de Premsa de l’IMAS

Consell de redacció:

IMAS:
Servei de Planificació i Documentació de l’Àrea de Gerència
Serveis de la Direcció Insular d’Inclusió Social
Serveis de la Direcció Insular d’Atenció a Persones amb Discapacitat
Serveis de la Direcció Insular de Menors i Família
Serveis de la Direcció Insular d’Atenció a la Dependència