Normes bàsiques de publicació

Normes bàsiques de publicació de la revista Alimara

La finalitat de la revista ALIMARA amb la seva Col·lecció IMAS (Innovació i Metodologia en Afers Socials) és publicar els articles agrupats en funció de la seva temàtica de l’àmbit dels serveis socials. Articles que aportin elements per a l’anàlisi i comprensió de la realitat social, proporcionin nous coneixements envers a la pràctica o la intervenció diària als professionals, al personal investigador, així com pel personal tècnic de les entitats prestadores de serveis, etc. En resum, articles que estiguin dedicats en el disseny de noves polítiques innovadores i inclusives (sociocomunitàries, laborals, sociosanitàries, etc.), a la millora de la gestió i de l'atenció i condicions de vida dels col·lectius més vulnerables (persones majors, persones amb discapacitat, salut mental, infància i joventut, persones amb problemes de drogodependència, persones amb risc d’exclusió social,....), i altres propostes d’anàlisi que tinguin una finalitat enriquidora de la praxis social, en general.

El caràcter i la especificitat de la monografia en què es basa la Col·lecció IMAS ens permetrà aprofundir amb la temàtica, objecte de l’atenció i redacció dels articles, així com, recórrer a la seva fonamentació teòrica o pràctica i conèixer amb més profunditat el bessó de la problemàtica social.

Les publicacions propostes per part dels o de les autores han de ser originals, inèdites i no han d’estar pendent de publicació de forma simultània en cap altra revista o mitjà de publicació semblant.

Els treballs que es presentin per a la seva publicació digital s’han d’emmarcar en un dels següents apartats:

a) Perspectives teòriques. - Treballs de fonamentació teòrica, originals que suposin un avanç de coneixement en l'àmbit de la comprensió i de l’anàlisi de la realitat social. Treballs en els que caldrà replantejar la revisió conceptual del tema objecte d'estudi, tenir cura de la pertinència i claredat en el desenvolupament, així com l’explicació o descripció de l'anàlisi crític de les conclusions.

b) Pràctica professional. – Treballs originals des de l’experiència professional ja sigui de casos individuals, en grup, o treball en xarxa, etc., com des de l’aplicació de projectes i de programes que suposin una aportació tècnica amb resultats d’eficàcia i de qualitat en la intervenció. Es valorarà l'oportunitat i rellevància del problema plantejat, la claredat dels objectius, així com la coherència en el desenvolupament i en les conclusions aportades.

Altres aspectes a tenir present quant a les normes d’edició:

  1. Preferentment, els articles es publicaran en català.
  2. Els treballs o articles presentats han de ser originals, inèdits i no han d’estar revisats de manera simultània per cap altra revista o publicació.
  3. Els originals s’han de remetre al servei de Planificació i Documentació de l‘IMAS, amb el següent format:

El text en font tipogràfica verdana, tamany 12 amb un interlineat senzill i en format de DIN A-4, enumerant les pàgines a l’angle inferior dret. La seva extensió, llevat de casos excepcionals, no excedirà de 20 pàgines i s’admetran figures, esquemes i taules sempre que no suposin una alteració en la coherència de l’article i estiguin perfectament descrites.

  1. A la primera pàgina s’indicarà: títol de l’article, nom i llinatges de la persona o persones autores, els seus càrrecs tècnics o de responsabilitat, el nom complet del centre/entitat de referència.
  2. S’inclourà un resum en català. A més, s’acompanyarà d’una llista de descriptors o paraules clau que segons l’autor o l’autora considera que descriuen el treball. S’acceptarà fins un màxim 6 paraules clau.
  3. Les referencies bibliogràfiques i les cites de llibres i articles de revistes se regiran per les normes internacionals de l’APA (2010), ordenant-se alfabèticament.
  4. Els terminis per a remetre als articles s’especificarà particularment a cada autor o autora.
  5. Un cop haver rebuts els treballs, el servei de Planificació farà per correu electrònic notificació de rebut i l’equip de redacció de la revista ALIMARA, Col·lecció IMAS realitzarà la revisió dels articles, i la seva pertinença de ser publicat (al marge que sigui necessari realitzar correccions per a la millora de la redacció dels articles).
  6. El servei de planificació comunicarà a les persones autores dels articles l’acceptació o no dels treballs per a la seva publicació.
  7. La publicació dels articles suposa l'acceptació de les normes de la revista Alimara en quant a l'accessibilitat i permís d'ús de l'obra impresa. Reconeixement – NoComercial - SenseObraDerivada [CC BY-NC-ND]. La llicència permet que altres puguin descarregar-se les obres i compartir-les amb altres persones sempre que es reconegui la seva autoria, però no és permet modificar-la, ni emprar amb fins comercials.